Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

Poskytnutí rozsudků a žalob

 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky     Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí        Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
FantozziZaložen: 11. 04. 2014
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: pá duben 11, 2014 9:36 am    Předmět: Poskytnutí rozsudků a žalob Odpovědět s citátem

Dobrý den.

17. března jsem podal žádost o Poskytnutí seznamu všech soudní sporů vedených mezi Městem v následující podobě (nejlépe xls či ods tabulka)
Evid. číslo soudu
Strana žalující
Strana žalovaná
Předmět sporu
Kompletní finanční výše sporu (ev. jiné plnění)
Datum podání
Podáno u soudu
Rozsudek nabyl právní moci dne
Odvolání podána dne
Počet odvolání k 16.3.2014
a kopii jednotlivých žalob a rozsudků (v soudních sporech již vynesených – pravomocných i nepravomocných) vztahujících se k požadovanému seznamu.

Ve stručnosti - jedná se soudní spory mezi městem a podnikatelskými subjekty - právnickými i fyzickými (podnikajícími) osobami v objemu desítek milionů korun.

Následně mi přišla odpověď obsahující níže uvedený text

Poskytnutí informace se v části žádosti o seznam všech soudní sporů vedených mezi Městem se tímto rozhodnutím částečně odmítá.

Povinný subjekt poskytl seznam – tabulku s údaji, které má k dispozici a odmítá poskytnutí údajů, které k dispozici nemá.

Poskytnutí informace v části žádosti o kopii jednotlivých žalob a rozsudků, se tímto rozhodnutím částečně odmítá, respektive se odmítá poskytnutí informací, které jsou osobními údaji a tyto informace se v poskytnutých žalobách a rozsudcích znečitelňují.

Dále se odmítá poskytnutí žalob a rozsudků, které nemá povinný subjekt k dispozici.

Dle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou
případů, kdy se žádost odloží.
Žadatel požádal o kopii jednotlivých žalob a rozsudků. Rozsudek č.j. 19 Co 178/2012 – 283,
Rozsudek č.j. 12 C 146/2010 – 229, Rozsudek č.j. 12 C 30/2012 – 103, Rozsudek 12 c 110/2010 –
161, Rozsudek č.j. 12 C 146/2010 – 116, žaloba č.j. 112 C 2/2012, žaloba č.j. 112 C 29/2012, žaloba
č.j. 112 C 18/2012 však obsahují i osobní údaje v nich uvedené.
Osobním údajem je dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně osobních údajů“), jakákoliv informace týkající se
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný,
jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo
jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní nebo sociální identitu.
Anonymním údajem je pak v souladu s § 4 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů takový údaj,
který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo
určitelnému subjektu údajů.
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje dle
§ 8a InfZ povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
Povinný subjekt poskytne v souladu s § 8b odst. 1 InfZ základní osobní údaje o osobě, které poskytl
veřejné prostředky.
Znakem osobního údaje je, že vypovídá o subjektu údajů, který nelze zaměnit s jiným subjektem
údajů. Základním kritériem pro posouzení toho, zda se jedná o osobní údaj či nikoliv, je okolnost
možného zjištění identity subjektu údajů (určenost a určitelnost).
Povinný subjekt nemůže v souladu s § 8a InfZ poskytnout žaloby a rozsudky požadované v žádosti,
aniž by část žalob a rozsudků znečitelnil, protože informace v něm obsažené se týkají určitelných
subjektů údajů.
Ani podle § 8b odst. 1 InfZ není možné osobní údaje poskytnout, protože osobám, kterých se
informace týkají, nebyly povinným subjektem poskytnuty veřejné prostředky.
Povinný subjekt dále sděluje, že subjekty údajů nedaly souhlas k poskytnutí osobních údajů
týkajících se jejich osoby jiné osobě.
Z výše uvedeného vyplývá, že povinný subjekt nemohl žadateli kopie žalob a rozsudků poskytnout,
aniž by provedl znečitelnění části žalob a rozsudků a musel v souladu s § 8a InfZ podle § 15 odst. 1
InfZ rozhodnout o odmítnutí části shora uvedené žádosti o poskytnutí informace žadatele.
Povinný subjekt odmítá v souladu s § 2 odst. 4 InfZ poskytnutí informací, které nemá k dispozici, a
to data podání s výjimkou žaloby č.j. 112 C 2/2012, žaloby č.j. 112 C 29/2012, žaloby č.j. 112 C
18/2012, jejichž datum podání je uvedeno na nich vyznačeném podacím razítku, rozsudek nabyl
právní moci dne, odvolání podána dne a počet odvolání k 16.03.2014. Dále povinný subjekt odmítá
poskytnutí žalob a rozsudků, které nemá k dispozici. Povinný subjekt je v řízeních zastupován
advokátní kanceláří, která zpracovává podání, k jejichž přípravě jí byly předány potřebné
dokumenty a zasílá je přímo příslušnému soudu a soud zasílá rozsudky přímo zastupující advokátní
kanceláři. O postupech a o došlých písemnostech povinný subjekt informuje a konzultuje je s ním.
Povinný subjekt však nemá povinnost tyto informace vedené v advokátním spise mít ve své
úřadovně a není ani povinen znát přesné datum podání.
V souladu s § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových informací,
respektive pro povinný subjekt neexistujících informací, tedy informací, které povinný subjekt
nemá k dispozici a musel by je získat ze zdrojů mimo svoji úřadovnu.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 16 odst. 1 InfZ odvolání ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, a to podáním učiněným ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí
u Městského úřadu .


Prosím o zodpovězení několik otázek k následnému postupu:

1) Žalované či žalující fyzické osoby jsou podnikatelé - vztahuje se na ně též stejný stupeň ochrany osobních údajů jako na občany?

2) je vytváření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 zákon 106/1999 i to, že město má žaloby i rozsudky uložena u právníka?


Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: pá duben 11, 2014 4:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

o rozsudky můžete také požádat přímo příslušný soud
k anonymizaci lze odkázat na instrukci Ministerstva spravedlnosti (pro správu soudu je závazná)
č. j. 13/2008-SOSV-SP ze dne 24. 7. 2009 http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=2274115

citace:
Jména a příjmení soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, soudních exekutorů, znalců a tlumočníků, insolvenčních správců a dalších osob, které jsou na základě zvláštního předpisu zapsány ve veřejně přístupných seznamech, pokud jsou uvedeny v souvislosti s jejich působností, pro kterou byly do veřejně přístupných seznamů zapsány, nejsou chráněnými osobními údaji. Rovněž tak nejsou chráněnými údaji informace o specializaci soudců a státních zástupců stanovené v rámci rozvrhu práce soudu nebo organizačním řádem státního zastupitelství. Názvy a další identifikační údaje právnických osob rovněž nejsou chráněnými osobními údaji


vystupují-li jako účastník v soudním řízení, nemohou tvrdit, že nemají ty informace k dispozici
zastoupení advokátem může být samo o sobě sporné
citace:
"náklady řízení žalovaného za zastoupení advokátem soud nepovažuje za důvodně vynaložené, neboť správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, by měl být schopen zajistit zastupování u soudu svými zaměstnanci, kteří se vypracováním rozhodnutí zabývají"


podejte tedy odvolání, neuplynula-li ještě lhůta
můžete zkusit namítat i neurčitost výroku (kteréže to informace to vlastně neposkytli)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
O. Kužílek
Site Admin


Založen: 26. 10. 2000
Příspěvky: 1188

PříspěvekZaslal: so květen 03, 2014 7:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

1) Žalované či žalující fyzické osoby jsou podnikatelé - vztahuje se na ně též stejný stupeň ochrany osobních údajů jako na občany?

Na fyzické osoby - podnikatele, kteří jsou obvykle živnostníky, se nevztahuje stejná ochrana osobních údajů, jako na ostatní fyzické osoby, a to proto, že jejich údaje jsou oprávněně zveřejněné cestou Živnostenského rejstříku. Podle § 5 odst. 2 písm. d), podle kterého
citace:
správce může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem


Zvláštním předpisem zde je Zákon č. 455/1991 Sb. o Živnostenském podnikání. Živnostenský rejstřík je dle §60 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb. o Živnostenském podnikání veřejným rejstříkem s výjimkou údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a údajů o rodných číslech. Zákon č. 455/1991 Sb. o Živnostenském podnikání dle §60 odst. 6 ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které vykonává působnost Živnostenského úřadu ČR, zveřejňovat odpovídající údaje vedené v Živnostenském rejstříku v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lze předpokládat, že údaje o těchto fyzických osobách uvedené v rozsudku (žalobě apod.) sou ve stejném či menším rozsahu, jako jsou zveřejněny v živnostenském rejstříku.

2) je vytváření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 zákon 106/1999 i to, že město má žaloby i rozsudky uložena u právníka?

Nejde o vytváření nové informace. tyto informace má povinný subjekt ve své disposici, vztahují se k jeho působnosti. Skutečnost, že v souvislosti s udělením plné moci advokátovi k zastupování v soudním sporu povinný subjekt přistoupil na takovou "zvykovou" podobu organizace této činnosti, kdy ponechává část svých informací v držení právního zástupce, nemůže mít dopad na povinnost tyto informace poskytnout. Veškeré informace, tykající se vedených soudních sporů, je samozřejmě právní zástupce povinen zastupovanému předat. Uložení informací povinného subjektu u právního zástupce lze přirovnat k uložení na odloučeném pracovišti.
Zde lze uvést rozsudek 29 C 55/2011 Riegrová x Šlapanice, kde se vyjasňovalo, zda lze požadovat úhradu nákladů tehdy, když povinný subjekt měl část informací uloženou na odloučeném pracovišti. V rozsudku se k tomu uvádí:
citace:
"Pokud se smlouvy nacházely na odloučeném pracovišti žalovaného, pak bylo jistě možné, pokud dokumenty byly přesně specifikovány, požádat pracovníka odloučeného pracoviště buď telefonicky nebo emailovou poštou, o vyhledání těchto přesně označených dokumentů a zaslání buď přímo žalobkyni či pracovníci pověřené vyhledáním informace. Pokud žalovaný z organizačních důvodů zvolil jiný způsob vyřízení informace, je to samozřejmě na organizačním rozhodnutí žalovaného, nelze však, aby zvýšené náklady takto vzniklé nesla žalobkyně."

Povinný subjekt je povinen po podání žádosti o tyto informace bezodkladně zajistit, aby mu je právní zástupce předal, a pak je poskytnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group