Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

lze žádat o kopii návrhu k provedení výkonu rozhodnutí ?

 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky     Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí        Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: čt duben 14, 2011 11:03 am    Předmět: lze žádat o kopii návrhu k provedení výkonu rozhodnutí ? Odpovědět s citátem

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli lze žádat stavební úřad o kopii jeho návrhu k provedení (náhradního) výkonu rozhodnutí zaslaného úřadem exekutorovi (tedy o vlastní dokument stavebního úřadu)

úřad žádost odmítl s odůvodněním, že se jedná o spisový materiál k rozhodovací činnosti soudu

děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
O. Kužílek
Site Admin


Založen: 26. 10. 2000
Příspěvky: 1188

PříspěvekZaslal: st květen 11, 2011 12:49 pm    Předmět: lze žádat o kopii návrhu k provedení výkonu rozhodnutí ? Odpovědět s citátem

Na tuto infroamci máte právo. Odůvodnění odmítnutí žádosti je nesprávné - zákon umožňuje odepřít jen informace o rozhodovací činnosti soudů (§ 11/4/b InfZ), což však podklad, který soud má od jiného úřadu, nemůže být, protože existuje samostatně i mimo činnost soudu. Je třeba podat proti takovému odmítnutí odvolání a uvést tuto argumentaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: st květen 18, 2011 2:16 pm    Předmět: rozhodnutí magistrátu Odpovědět s citátem

tak bohužel, rozhodnutí MHMP o odvolání:

"MHMP jako nadřízený orgán přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo a dospěl k závěru, že povinný subjekt odmítl žádost o poskytnutí informace v souladu s ust. §15 odst.1 ve spojení s ust. §11 odst.4 písm. b) zákona č. 106/1999Sb.

Povinný subjekt odmítnutí žádosti podrobně odůvodnil v odvoláním napadeném rozhodnutí. Odmítnutí žádosti opřel o příslušná ustanovení zákona č. 120/2001Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) s odkazem na instrukci Ministerstva spravedlnosti č. 3/2008 ze dne 24.7.2009. Nadřízený orgán se s odůvodněním odmítnutí jeho žádosti ztotožňuje.

Není rozhodné, zda se jedná či nejedná o informaci z běžné činnosti povinného subjektu, kterou povinný subjekt disponuje. V daném případě jde o informaci, která se dotýká rozhodovací činnosti soudů, a proto nezbylo povinnému subjektu než žádost odmítnout. MHMP nemůže vyhovět žadateli a nařídit povinnému subjektu, aby informaci poskytl nebo ji sám poskytl.

V postupu povinného subjektu MHMP neshledal pochybení."
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2011 3:01 pm    Předmět: druhé odmítnutí Odpovědět s citátem

tak bohužel druhé odmítnutí:

"žádost ... kterou požádal o zaslání kopie návrhu spis.zn. ... ve věci nařízení exekuce ... se podle ustanovení §15 odst 1. ve spojení s ustanovením §11 odst. 4 písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "informační zákon") odmítá a informace se neposkytne, neboť se jedná o spisový materiál k rozhodovací činnosti soudu.

Odůvodnění:
Návh spis.zn. ... na výkon rozhodnutí náhradním plněním (dále jen "návrh"), kterým se ... odbor stavební domáhá jako správní orgán ... byl k vynucení uložené povinnosti doručen postupem stanoveným v ustanovení §35 zák.čís. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), (dále jen "exekuční řád" nebo též jen "zákon") soudnímu exekutorovi, který je zákonem výlučně legitimován kromě legitimace osoby oprávněné k seznámení s tímto návrhem a dále, který je ve smyslu stanovení §44 zákona výlučně legitimován k předložení návrhu exekučnímu soudu. Pro účely řízení o nuceném výkonu rozhodnutí vedeném prostřednictvím soudního exekutora podle exekučního řádu jsou subjekty o jejichž práva v exekuci jde, k jejichž prospěchu či naopak tíži bude nucený výkon exekučního titulu proveden, určeny speciálně a způsobem taxativním uvedeným v ustanovení §36 zákona, podle kterého účastníky EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ jsou (pouze) oprávněný a povinný. Jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného. Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze provést exekuci, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo převedeno právo z exekučního titulu. Přechod povinnosti nebo přechod či převod práva lze prokázat jen listinnou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, pokud nevyplývá přímo z právního předpisu. Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení namísto dosavadního oprávněného, musí přijmout stav řízen, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

Z shora uvedených odkazů na dikci zákona jednoznačně a nad vší pochybnost vyplývá, že s informacemi vztahujícími se k exekučnímu řízení kromě soudního exekutora, jeho zaměstnanců a soudu nejsou další osoby legitimovány a to ani pasivně. Z tohoto faktu tedy vyplývá, že jiné osoby, které ustanovení §36 zákona nespecifikuje, do styku s informacemi vztahujícími se k exekučnímu řízení přicházet nemohou, pokud jejich přístup k informacím zásadního významu pro exekuční řízení neumožňují zvláštní předpisy, upravující např. správu daní nebo řízení před soudy nebo např. výkon trestu.

Vzhledem k tomu, že ustanovení §36 zákona je ustanovením taxativním, žadateli o zaslání kopie návrhu vyhovět nelze a to ani za situace, že se této listiny dožaduje jako informace ve smyslu zák. čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

.....

Ačkoli právní úprava koncipovaná v tomto zákoně je ve vztahu k žadatelům velkorysá a umožňuje velmi rozsáhlý přístup jednotlivých občanů k informacím týkajícím se veřejných institucí a jejich činnosti, zákonodárce musel stanovit i podmínky pro specifické situace, kdy poskytnutím informací žadatelům by došlo (nebo mohlo dojít) k ohrožení nebo poškození zákonem chráněných zájmů a kdy z principu a smyslu práva informace žadatelům poskytnout nelze.

Důvody pro odepření informací jsou taxativně vymezeny v ustanovení §11 informačního zákona. Exekuční řízení je jednou ze specifických oblastí právního pořádku, kdy obecného režimu stanoveného informačním zákonem použít nelze a kdy, jak vyplývá z účelu exekučního řízení, je nutno užít k dosažení právního nároku oprávněného právními předpisy předepsaného postupu k vynucení povinností, které povinný nesplnil dobrovolně a k jejichž vynucení byl oprávněný nucen využít specifických právních předpisů a které jej chrání až do vypořádání jeho nákladů spojených s naplněním smyslu a účelu exekučního titulu.

Vzhledem k tomu, že k uspokonení nároků oprávněného je v exekučním řízení užito zcela ojedinělých zásahů do práv povinného, je také potřeba zcela ojedinělými pravidly, jako je ve svém celku exekuční řád, podmínky pro dosažení účelu exekučního řízení zajistit.

Z důvodu, že od okamžiku, kdy návrh (na nařízení exekuce) došel ve smyslu §35 exekučního řádu exekutorovi, vztahy mezi ... a stavebním úřadem zpvu založené správním řádem, se změnily ve vztahy, které jsou upravovány procesními předpisy, podléhá ochrana zákonem chráněných zájmů oprávněného a v této souvislosti tedy nakládání s návrhem jako celkem nebo jeho částí, až do skončení exekučního řízení, režimu procesních předpisů, jak již bylo uvedeno shora, zejména ustanovením §36 exekučního řádu a dále zejm. ustanovením §93 téhož zákona, ve kterých jsou stanoveny podmínky pro manipulování se spisy, a dále ustanovením §94, které stanoví výčet osob oprávněných nahlížet do spisů a ustanovením §95, které v odst. 1 stanoví, že oprávněnými osobami jsou v rozsahu své působnosti (exekuční) Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady, přičemž z ustanovení odst. 2 §95 vyplývá, že oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho příslušný orgán uvedený v odst. 1 za znalce ustanovil a uložil mu povinnost nahlédnout do spisu.

Opora rozhodnutí o odmítnutí žádosti spočívá tedy v samotném právním předpisu upravujícím právo na přístup k informacím, v ustanovení §11 odst. 4 písm b) informačního zákona, ze kterého se podává, že povinné subjekty dále neposkytnou informace o rozhodovací činností soudů, s výjimkou rozsudků. Podle instrukce Ministerstva spravedlnost ČR čís. 3/2008 ze dne 24.7.2009, kterou se provádějí některá ustanovení informačního zákona, ve znění pozdějšíách předpisů, se za rozhodovací činnost soudů v souladu s účelem zákona v jiných než trestních věcech považuje nejen vlastní rozhodování soudů, ale také jejich postup v soudním řízení, jejich úkony směřující ke zjištění skutkového stavu věci a úkony účastníků učiněné vůči soudu a ostatním účastníkům řízení v rámci projednávání sporů, pokud jejich poskytování není vyloučeno z jiných důvodů.

Ze shora uvedeného je tedy zřejmé, že osoba povinná odmítnutím žádosti o poskytnutí informace v podobě kopie návrhu, o jejíž zaslání žadatel požádal, naplnila limitační klauzuli práva na svobodu projevu a přístup k informacím, konstitucionalizovanou v čl. 17 odst. 4 Listiny, i když jí poskytnout odmítla, neboť tak učinila v souladu se zákonem stanoveným způsobem ochrany zájmu společnosti na zaručení práv a svobod druhých osob, konstitucionalizovaných v ustanovení §11 odst. 4 téhož zákona, jejichž realizace má nastat na základě návrhu podle exekučního titulu ve formě rozhodnutí sp.zn. ... vydaného stavebním úřadem.

V souladu s ustanovením §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stavební úřad jako povinný subjekt rozhodnutím o odmítnutí žádosti podle ustanovení §15 odst. 1 informačního zákona ve spojení s ustanovením §11 odst. 4 téhož zákona právo oprávněného na pskytnutí informace podle informačního zákona omezil a informaci v souladu se zákonem vydat odmítl. "
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: ne prosinec 18, 2011 9:57 pm    Předmět: lze žádat o kopii návrhu k provedení výkonu rozhodnutí ? Odpovědět s citátem

po zahájení šetření ze strany Veřejného ochránce práv již úřad informaci poskytl

probíhající soudní řízení (správní - proti rozhodnutí) bylo zastaveno pro pozdější chování žalovaného
a žalovanému úřadu byla uložena povinnost uhradit náklady řízení
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group